Tầm nhìn sứ mệnh

Kangaroo dat muc tieu tro thanh tap doan so 1 Dong Nam A vao nam 2020

Tầm nhìn: Số 1 Đông Nam Á

Sứ mệnh: Chỉ kinh doanh những sản phẩm liên quan tới sức khỏe

Giá trị cốt lõi: Cùng nhau phát triển

Trung tâm kỹ thuật KANGAROO