• 25/06/18
    1463 Lượt xem
  • Kangaroo, 15 năm cùng nhau phát triển
  • Năm 2018 đánh dấu một mốc son quan trọng trong chặng đường phát triển của Kangaroo, 15 năm với nhiều đóng góp to lớn cho…

  • 23/03/18
    2342 Lượt xem
  • Bản chất của sự phát triển
  • Một buổi sáng tháng 5/2017, tại số tòa nhà Ocean Park số 1 Đào Duy Anh, 2 chữ ký, những chiếc bắt tay, những nụ…

Trung tâm kỹ thuật KANGAROO