• 25/06/18
    3018 Lượt xem
  • Kangaroo, 15 năm cùng nhau phát triển
  • Năm 2018 đánh dấu một mốc son quan trọng trong chặng đường phát triển của Kangaroo, 15 năm với nhiều đóng góp to lớn cho…

Trung tâm kỹ thuật KANGAROO